• biuro@transport-auta-z-usa.pl
  • +48 502-29-89-80

Regulamin

Regulamin sprzedaży sprawdzenia historii pojazdu po unikalnym nr VIN pojazdu.

Firma USA-AUTO-ONLINE.COM Polska Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 9, 50-077 Wrocław, NIP – 8992738775 REGON – 021882067, niezobowiązująco umożliwia i ułatwia dostęp do raportów historii pojazdów używanych w USA za pośrednictwem portali znanych jako Carfax i AutoCheck.
§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się i zarazem staje się uprawnionym przez Zleceniodawcę do wykonania czynności wymienionych poniżej – na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy:
a.    nabycie wskazanego przez Zleceniodawcę raportu w wymienionych wyżej, wybranym przez Zleceniodawcę portalu, na podstawie określonego w formularzu nr VIN pojazdu,
b.    dostarczenie do miejsca odbioru, którym będzie:  adres e-mail Zleceniodawcy, wskazany w formularzu kontaktowym, wypełnionym przez Zleceniodawcę.

Dopuszcza się zlecenie zakupu wybranego raportu za pomocą poczty elektronicznej.

2. Zleceniodawca deklaruje, że wszystkie koszta wynikające z §1 ust. 1 Zleceniodawca będzie pokrywał sam dokonując płatności w systemie PayPal.

a.    cena raportu: 14,99 USD, – płatna na konto PayPal w terminie jednego dnia od daty otrzymania informacji o zakupie raportu.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy strony określają jako prowizyjne w wysokości: 14,99 USD brutto w przypadku przygotowania raportu historii pojazdu z  USA.

Strony oświadczają, że prowizja jest zawarta w cenie raportu (§ 1 pkt 2 podpunkt a).
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się na żądanie Zleceniobiorcy dokonywać płatności do wskazanych przez niego Firm i instytucji na ich konta do 3 dni roboczych od wystawienia odpowiedniego pisma przez Zleceniobiorcę, chyba że inne zapisy niniejszej umowy stanowią inaczej.
§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy Zleceniodawcy do 10 dni od daty dokonania zakupu raportu.

2. Za chwilę wydania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę będzie się uważać moment przekazania przedmiotu umowy drogą mailową do Zleceniodawcy z załączonym raportem.

3. Z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy w szczególności takich jak:
•    brak działającego serwisu pośrednika,
•    braku płatności od Zleceniodawcy,
termin określony w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do załatwienia formalności.

4 . W przypadku zmiany miejsca odbioru, koszty tej zmiany ponosi ta strona, z której przyczyn nastąpiła zmiana.
§4
1. W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę w terminie i miejscu wskazanym w umowie, Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami związanymi z utrzymaniem przedmiotu umowy o którym mowa w §1.
2. Zleceniobiorca, w przypadku o którym mowa w ust. 1, wyznaczy następny termin oraz miejsce wydania przedmiotu umowy.
§5
1. W razie wystąpienia wad przedmiotu umowy z winy Zleceniobiorcy do odpowiedzialności Zleceniobiorcy z tego tytułu będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zleceniodawca akceptuje fakt, że raporty mogą w języku angielskim i nie traktuje tych różnic jako wad przedmiotu umowy.
§6
Z chwilą wydania przedmiotu umowy na Zleceniodawcę przechodzi ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu umowy. Zleceniobiorca do tego czasu odpowiada za przedmiot umowy.
§7
1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zleceniobiorcy w wypadku niewykonania zobowiązania przez Zleceniobiorcę w terminie wskazanym w §3 ust. 1 lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego ze specyfikacją. W takim przypadku Zleceniobiorca zwróci całość wniesionych wpłat w terminie 15 dni od ustalonej daty przekazania przedmiotu umowy Zleceniodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn innych niż określone w umowie, zostanie on obciążony karą umowną zgodnie z ust 7.
3. Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zleceniodawcy w wypadku gdy Zleceniodawca pomimo wezwania o którym mowa w §4 ust. 2 nie dokona odbioru przedmiotu umowy lub nie dokona zapłaty o którym mowa w §1 zgodnie z ustaleniami z §2. W tych przypadkach Zleceniodawca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z ust 7.
4. Opóźnienia w terminach płatności mogą być obciążone odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki.
5. Umowa może ulec rozwiązaniu jedynie w przypadkach w niej określonych.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w terminie późniejszym niż określony w §2 pkt 2 , Zleceniodawca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z ust 7. Strony deklarują, że w wypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę w terminie wcześniejszym niż określony w §2 pkt 2 Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić całość wpłaconego przez Zleceniodawcę depozytu w kwocie określonej w § 1 pkt 4 i po dokonaniu tego zwrotu Zleceniodawca nie rości żadnych dodatkowych pretensji do Zleceniobiorcy.
7. W przypadkach opisanych w ust. 2,3 i 6 Zleceniobiorca może pisemnie wezwać Zleceniodawcę do zapłaty Kary Umownej w wysokości 100% wartości raportu w USA określonej w § 1 pkt 2 umowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia wysłania listem poleconym wezwania do zapłaty kary.
§8
1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań objętych niniejszą umową, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wyniknie przy dochowaniu należytej staranności ze strony Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca oświadcza, iż został poinformowany o wszystkich kosztach związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy innych kosztów związanych z wykonywaniem umowy, z wyjątkiem określonych w niniejszej umowie. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Zleceniodawcy innych kosztów związanych z wykonywaniem umowy, z wyjątkiem określonych w niniejszej umowie.
§9
Wszelkie wynikłe z niniejszej umowy spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla Zleceniobiorcy.
§10
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Zleceniodawca oświadcza, że są jemu znane i akceptuje regulaminy portali generujących raporty tj. Carfax i AuoCheck.

§12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w raportach, są one integralną, niezmienną i trwałą treścią należącą do wyżej wymienionych portali generujących raporty.


USA-AUTO-ONLINE 2.0

Przywieziemy każdy pojazd bezpieczenie do Polski! Fracht morski już od $690!

Yandex.Metrica